Skolereglement

Ordensregler

1.Elevenes plikter

Elevene plikter å rette seg etter de bestemmelser, reglement og instrukser som er fastsatte på skolen. Hver enkelt elev og de andre medlemmene i skolesamfunnet må søke å skape gode samarbeids- og samværsformer og godt arbeidsmiljø.

2.Fravær

Det er frammøteplikt til alle timer og arrangementer i skolens regi. Ved mer enn 10% fravær vurderes fortsatt skoleplass.

3.Tobakk

Oppland fylkeskommune har vedtatt at alle skoler skal være tobakksfrie. Det er absolutt forbud mot bruk av tobakk i alle skolens bygninger, både undervisningsrom, fellesrom og internatrom, og på skolens uteområder. Røyking kan skje på anvist røykeplass på nordsida av internatet. Der er det satt ut askebeger og sittebenker.

4.Rusmidler

Elevene skal ikke bruke, distribuere eller oppbevare alkohol eller andre rusmidler på skolens område. Det samme gjelder bosted når hele skolen eller elevgrupper er på tur.

5.Narkotiske stoff

Elevene skal ikke bruke, distribuere eller oppbevare narkotiske stoffer så lenge de er elever på Toten folkehøgskole. Prestasjonsfremmende midler er ikke tillat. Den regelen gjelder både innen- og utenfor skolens område. Det er forbudt å ha, eller oppbevare rusmidler på skolens område. For å kontrollere dette har politiet anledning til å gjennomsøke skoleanlegget, eventuelt ved bruk av narkotikahund.

6.Skade på bygninger og eiendeler

Oppstår det skade på bygninger, inventar og/eller utstyr som hører skolen til eller på skolens eiendom for øvrig, må dette meldes til skolens kontor eller vaktmester av den eller de som observerer skaden eller er skyld i den. Elevene er ansvarlige for skade som skyldes uvøren opptreden eller uaktsom behandling av inventar og utstyr m.v. og må erstatte skaden.

7.Internatet

Internatboerne skal vise hensyn og kameratslig framferd seg i mellom og sørge for at andre ikke blir forstyrret i utrengsmål. De skal vise hensyn også til andre i skolesamfunnet og til naboer for øvrig.

Elevene har selv ansvaret for å holde ro og orden på rommene sine. Elever som deler rom har felles ansvar for å holde ro og orden på rommet. Ansvaret omfatter også økonomisk ansvar for ting som måtte bli ødelagt på rommet. Det skal skrives en felles kontrakt om ansvar mellom de som deler rom. Rommene skal rengjøres en gang i uken.

Elever som bor på internatet får tilvist rom når de kommer til skolen. Ingen må seinere bytte rom uten tillatelse fra rektor eller utviklingspedagog.

Elevene kan motta gjester på internatet. Dersom flere deler rom, må alle på rommet være enige om at det skal mottas gjester. Besøkende skal forlate skolen innen kl 22 søndag til fredag, lørdag innen kl 23. Besøkende som fører til uro skal forlate skolens område.

Bruk av åpen ild er ikke tillatt på beboelsesrom

Overnattingsgjester kan kun mottas etter avtale med rektor.

Den som har gjester er ansvarlig for at gjestene følger skolens ordensregler.

Etter kl 23 skal det være nattero på internatet. Dette gjelder alle ukedager.

8.Skolepenger

Skolepengene skal betales til rett tid. De som slutter, eller bryter reglementet slik at de må slutte, betaler skolepenger for seks uker utover sluttdato.

9.Tiltak ved brudd på ordensreglene

Brudd på ordensreglene blir behandlet av skolens disiplinærutvalg (jfr. Folkehøgskoleloven §5). Elever kan klage til styret for skolen på vedtak i disiplinærutvalget.

Brudd på ordensreglene kan føre til bortvising fra skolen for ei bestemt tid, eller, ved alvorlige brudd, til utvising fra skolen.

Brudd på punkt 3 (tobakk) og/eller punkt 4 (rusmidler) fører til bortvising fra skolen i inntil 5 skoledager.

Brudd på punkt 5 (narkotika) fører til bortvisning fra skolen i 5 dager og kan føre til utvising fra skolen.

Folkehøgskolen er underlagt lov om folkehøgskoler av 06.12.2002